PRIVACYBELEID EN COOKIES

Datum van inwerkingtreding: 11 juli 2023

Deze website wordt door beheerd door (“Bausch” of “ons”) [identificeer entiteit], de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens. 

Dit privacybeleid voor de website (het “Privacybeleid”) beschrijft hoe wij informatie over u (“Persoonsgegevens”) verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken. Deze Persoonsgegevens kunnen wij verkrijgen via deze website of een mobiele pagina, applicatie of andere dienst. Het Privacybeleid van de website beschrijft hoe wij uw privacyrechten respecteren met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens in verband met de diensten en/of voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven.


Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

De meeste van onze diensten vereisen geen enkele vorm van registratie, zodat u onze site kunt bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Sommige diensten kunnen u echter vragen om ons vrijwillig persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer. We kunnen deze persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om u producten, diensten en klantenondersteuning te bieden, om u producten en diensten die u aanvraagt te factureren, om producten en diensten op de markt te brengen waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn, of om met u te communiceren voor andere doeleinden die duidelijk blijken uit de omstandigheden of waarover we u informeren wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen.

Wij kunnen bepaalde Persoonsgegevens verzamelen die u niet direct identificeren, maar die identificatie mogelijk maken door de combinatie van andere informatie of identificatiemiddelen, zoals uw bedrijfsnaam en functie of uw identificatienummer. Persoonsgegevens kunnen ook informatie bevatten zoals serienummers van computers of apparaten, IP-adressen of informatie over bedrijven (rechtspersonen).  Als u Persoonsgegevens over andere personen aan ons of onze serviceproviders verstrekt in verband met de Services, verklaart u dat u bevoegd bent om dit te doen en ons toestemming te geven om dergelijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.


Verzamelen van gegevens gekoppeld aan sociale platforms en media

U kunt ook uw profielgegevens voor sociale media verstrekken, met inbegrip van uw naam, e-mailadres, contactgegevens, opmerkingen en feedback (bijv. door de “Vind ik leuk”-knop te gebruiken of inhoud en berichten te delen) wanneer u met ons communiceert op pagina’s en platforms van sociale media of door uw aanmeldingsgegevens voor sociale media te gebruiken om uzelf te verifiëren op onze website. We kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen die u openbaar hebt gemaakt op openbare sociale mediaplatforms (met inbegrip van blogs, forums, enz.) met betrekking tot Bausch of Bausch-producten, en meer in het algemeen met betrekking tot producten, geneesmiddelen of ziekten. Deze activiteit, bekend als “social media listening”, is gebaseerd op onze legitieme zakelijke belangen, bijvoorbeeld om (i) beter te begrijpen hoe bepaalde belangrijke doelgroepen de reputatie van Bausch en onze producten bespreken, (ii) belangrijke stakeholders te identificeren, in het bijzonder bloggers en influencers op sociale media, om met hen in contact te treden.

Dit kan uw persoonsgegevens omvatten in de vorm van opmerkingen, berichten, blogs, foto’s en video’s, maar we zullen stappen ondernemen om deze persoonsgegevens te beperken tot het noodzakelijke minimum en zullen deze niet langer bewaren dan nodig is voor de social media listening-activiteit. Als u verder wilt beperken wie uw informatie kan zien, raden we u aan de privacy-instellingen te gebruiken die voor u beschikbaar zijn op deze platforms.

Houd er rekening mee dat de eigenaar van het sociale mediaplatform ook persoonlijke gegevens kan verzamelen en toegang kan hebben tot de informatie die u met ons deelt via zijn platform voor zijn eigen doeleinden. Wanneer u uw persoonsgegevens deelt op een openbaar socialmediaplatform, dient u zich ook op de hoogte te stellen van het privacybeleid van dat specifieke platform, aangezien deze platforms geen eigendom zijn van en niet worden beheerd door Bausch. Het is mogelijk (bijv. in het geval van fanpagina’s) dat we samen met de exploitant van het respectieve sociale netwerk verantwoordelijk zijn voor de werking van onze profielpagina of sociale plugin met betrekking tot de naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming. De exploitant van het sociale netwerk stelt de relevante IT-infrastructuur en de website van het sociale netwerk ter beschikking en is normaal gesproken de belangrijkste contactpersoon als het gaat om de verwerking van uw gegevens op de pagina’s van het sociale netwerk (bijv. informatie of verwijdering). U kunt echter ook uw wettelijke rechten tegenover ons doen gelden. In dat geval sturen wij uw verzoeken door naar de exploitant van het sociale netwerk.

Informatie over bijwerkingen en kwaliteitsklachten.

Onze websites en sociale mediakanalen zijn niet bedoeld of ontworpen voor communicatie met betrekking tot ongewenste bijwerkingen, gebrek aan therapeutisch effect, medicatiefouten, onjuist of afwijkend gebruik, kwaliteitsklachten en/of andere zaken met betrekking tot de veiligheid of kwaliteit van onze producten. Als u bijwerkingen wilt melden of een kwaliteitsklacht wilt indienen, neem dan contact op met uw zorgverlener, lokale gezondheidsautoriteiten of gebruik onze website https://www.mastermindsymposium.com/ om ongewenste bijwerkingen te melden. Als u desondanks ongewenste bijwerkingen of andere zaken met betrekking tot de veiligheid of kwaliteit van onze producten meldt, zijn wij wettelijk verplicht om uw communicatie te verwerken en kunnen wij genoodzaakt zijn om contact met u op te nemen voor opheldering.


Verzamelen van gegevens voor het leveren van een dienst

We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om een dienst te verlenen, zoals het online bestelsysteem, en om bestellingen via dat systeem te beheren. (Klanten en B2B)

Als u een account aanmaakt om toegang te krijgen tot ons online bestelsysteem, kunnen wij uw volledige naam, e-mailadres, klantnummer, gebruikersnaam, wachtwoord en de datum waarop uw account is aangemaakt, verzamelen. We kunnen ook uw telefoonnummer verzamelen als u dit op optionele basis aan ons doorgeeft. Wanneer u met uw account toegang krijgt tot ons online bestelsysteem, maken we een login-ID aan en registreren we de datum en tijd waarop u bent ingelogd.

Als u een account aanmaakt om toegang te krijgen tot ons online bestelsysteem, kunnen wij uw volledige naam, e-mailadres, klantnummer, gebruikersnaam, wachtwoord en de datum waarop uw account is aangemaakt, verzamelen. We kunnen ook uw telefoonnummer verzamelen als u dit op optionele basis aan ons doorgeeft. Wanneer u met uw account toegang krijgt tot ons online bestelsysteem, maken we een login-ID aan en registreren we de datum en tijd waarop u bent ingelogd.

In sommige van de bovengenoemde omstandigheden, wanneer u online producten bestelt, verzamelen wij uw contactgegevens, informatie over het (de) bestelde of geretourneerde product(en), het referentienummer van de bestelling, verzendinformatie, betalingsinformatie en andere informatie die nodig is om de transactie te voltooien en uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens.  Dit is bijvoorbeeld het geval voor het gebruik van bepaalde cookies, voor het gebruik van uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer voor reclamedoeleinden, of wanneer u zich abonneert op bepaalde diensten (bijvoorbeeld een regelmatige nieuwsbrief).  U kunt deze toestemming altijd intrekken.  U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens (zie ook het gedeelte over cookies). De persoonsgegevens die wij verzamelen worden ook gebruikt voor interne doeleinden, zoals het verbeteren van onze producten en promoties, het beheren van klantenaccounts, het verkrijgen van inzicht in de behoeften van klanten en het contact opnemen met klanten voor onderzoeks- en informatiedoeleinden. 

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken in verband met een commerciële transactie en om onze rechten of eigendommen te beschermen, om onze gebruiksvoorwaarden en wettelijke kennisgevingen af te dwingen en om juridische claims in te stellen, uit te oefenen en te verdedigen.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan belasting-, boekhoudkundige en andere wettelijke vereisten, bijvoorbeeld in verband met commerciële transacties. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn of wanneer wij daartoe worden gedwongen door een gerechtelijk bevel of een andere bindende beslissing. Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u ons echter geen persoonsgegevens verstrekken zonder eerst toestemming of machtiging van een ouder of voogd te hebben verkregen.

We zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken of delen voor doeleinden die geen verband houden met de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven, zonder u eerst te informeren en, indien van toepassing, u de keuze te bieden of we uw persoonsgegevens al dan niet op deze andere manier gebruiken.

 

Delen van informatie

We kunnen uw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden delen met:

– andere entiteiten van de Bausch-bedrijvengroep (op basis van contractuele standaardclausules);

–  dienstverleners in verband met de exploitatie van deze website en ons bedrijf, met inbegrip van de hosting van de website, de levering van technologiegerelateerde diensten, de verwerking en autorisatie van betalingen, de verzending en distributie van bestelde producten, de retourzending van producten en de distributie van promotiemateriaal – op basis van overeenkomsten inzake gegevensprivacy;

– overheidsinstanties, regelgevende overheidsinstanties of andere wetshandhavers en rechtbanken, voor zover vereist of toegestaan door de wet of indien daartoe verplicht door een bindend bevel; en

– andere derden in verband met een bedrijfsreorganisatie, verkoop of overdracht van activa, fusie of afstoting van Bausch of één van onze dochterondernemingen of geaffilieerde bedrijven.

Wanneer wij uw Persoonsgegevens delen met entiteiten die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, die geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming bieden, zullen wij contractuele waarborgen instellen (d.w.z. standaardclausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt de onderstaande contactgegevens gebruiken om meer informatie aan te vragen.


Beveiliging van gegevens

We hanteren gepaste technische, fysieke en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang.  Helaas kan geen enkel systeem voor informatiebeveiliging 100% veilig zijn. Hoewel we ernaar streven om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we daarom de beveiliging van uw persoonsgegevens tegen niet te voorzien verlies of onbevoegde toegang niet garanderen of waarborgen.


Uw rechten

Behoudens de beperkingen waarin de toepasselijke wetgeving voorziet, hebt u het recht ons te verzoeken om toegang tot, rectificatie, verwijdering, beperking en stopzetting van de verwerking van uw Persoonsgegevens, evenals de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens en om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Deze verzoeken kunnen worden gericht via de onderstaande contactgegevens.

 

Gegevensintegriteit

We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en dat de persoonsgegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik en accuraat, volledig en up-to-date zijn. In sommige gevallen moeten we er echter op vertrouwen dat individuele gebruikers accurate persoonlijke informatie verstrekken en bijhouden. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw informatie actueel en accuraat is wanneer u deze aan ons verstrekt en wanneer onze diensten u de tools bieden om uw gegevens bij te werken.


Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren Persoonsgegevens alleen zo lang als wij daartoe verplicht zijn op grond van de toepasselijke wetgeving(en), of zo lang als nodig is voor het doel of de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Wij verwijderen Persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn en in ieder geval na het verstrijken van de maximale bewaartermijn, zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving.


Wijzigingen aan dit privacybeleid

Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen aan dit Privacybeleid, plaatsen we een link op de startpagina van de website met de tekst “Herzien Privacybeleid” of een vergelijkbare kennisgeving van de wijzigingen. U dient deze website regelmatig te controleren om te zien of er recentelijk wijzigingen zijn aangebracht aan dit Privacybeleid.  U kunt ook nagaan of dit Privacybeleid recentelijk is gewijzigd door de datum van inwerkingtreding aan het begin van dit Privacybeleid te raadplegen.


Links naar andere websites

De privacypraktijken in dit Privacybeleid hebben alleen betrekking op deze website en andere vermelde activiteiten. Andere websites die door derden worden gehost, kunnen andere praktijken hanteren. Als u een surft naar of op een andere manier andere websites bezoekt die door derden worden beheerd, raadpleeg dan het privacybeleid dat op die websites wordt gepubliceerd. Wij hebben geen controle over deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor het beleid en de praktijken van derden.


Contact opnemen met ons

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of onze praktijken op dit vlak, kunt u contact met ons opnemen via DPO@bausch.com.

Als u zorgen of klachten hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris op het volgende adres: DPO@bausch.com.

Als u van mening bent dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld, hebt u mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy in uw land.

 

Cookies

Wat is een cookie

We gebruiken cookies op onze website. Een cookie is een tekstbestand met kleine hoeveelheden informatie dat wordt ge-upload naar het opslagmechanisme van uw apparaat wanneer u een webpagina op de website opent, en dat vervolgens kan worden geraadpleegd door onze webservers. 

Cookies kunnen worden geïnstalleerd door Bausch of door een derde partij.

– First-party cookies worden geïnstalleerd en beheerd door Bausch. Ze zijn specifiek voor de website van Bausch die u bezoekt.

– Cookies van derden worden geïnstalleerd en beheerd door een derde partij. Ze worden geïnstalleerd tijdens uw bezoek aan een website van Bausch en maken het mogelijk bepaalde informatie naar derden te verzenden wanneer u terugkeert naar de website van Bausch.

Cookies kunnen tijdelijk of permanent zijn:

– Tijdelijke of sessiecookies worden tijdelijk op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen. Zodra u uw browser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd.

– Permanente cookies blijven voor een langere periode op uw apparaat staan, zelfs nadat u uw browser hebt gesloten. Ze blijven op uw apparaat totdat de vervaldatum is bereikt en een nieuwe versie van de cookie is geïnstalleerd of soms totdat u ze handmatig verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat u te herkennen bij een volgend bezoek aan de website.

De levensduur hangt af van het doel waarvoor bepaalde soorten cookies op uw computer worden geïnstalleerd. Een sessiecookie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om bezoekers binnen een reeks webpagina’s te herkennen, zodat de door die gebruiker gemaakte keuzes of gegevensselectie van de ene pagina op de andere worden onthouden. Cookies kunnen worden beschreven op basis van hun functie en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. Sommige cookies worden beschouwd als essentieel voor uw browsen, terwijl andere cookies voor prestatiemetingen zorgen. Er kunnen ook cookies van functionele aard zijn, cookies die gegevens verzamelen voor marketingdoeleinden.

Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en kunnen niet worden gedeactiveerd in onze systemen. Ze worden over het algemeen alleen ingesteld als reactie op handelingen van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u erop wordt geattendeerd, maar sommige delen van de site zullen in dat geval niet functioneren.

Prestatiecookies: Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons om te weten welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en om te zien hoe bezoekers zich door de site bewegen. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, is gebundeld en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren.

Functionele cookies: Met deze cookies kan de website verbeterde functionaliteiten en personalisatie bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door derden van wie we diensten aan onze pagina’s hebben toegevoegd. Als u deze cookies niet toestaat, is het mogelijk dat sommige of al deze diensten niet correct functioneren.

Targeting cookies: Deze cookies kunnen via onze site worden ingesteld door onze reclamepartners. Ze kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te stellen en u relevante reclame op andere sites te tonen. Ze slaan niet direct persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder gerichte reclame zien.

Social media cookies: Deze cookies worden gedefinieerd door een reeks social mediadiensten die we aan de site hebben toegevoegd zodat u onze inhoud kunt delen met uw vrienden en netwerken. Ze kunnen uw browser op andere sites volgen en een profiel opstellen van uw interesses. Dit kan invloed hebben op de inhoud en berichten die u ziet op andere websites die u bezoekt. Als u deze cookies niet toestaat, kunt u deze tools voor delen mogelijk niet gebruiken of bekijken.  

Wanneer u onze websites bezoekt, kunt u een banner met cookie-instellingen te zien krijgen, waarmee u meer te weten kunt komen over de soorten cookies die we gebruiken, hun doel, levensduur en herkomst, de instellingen kunt beheren en cookies kunt accepteren of weigeren. Het is wettelijk toegestaan om cookies op uw computer op te slaan als ze essentieel zijn voor de werking van de website, maar voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Op Bausch-websites hebt u de mogelijkheid om toestemming te geven voor het gebruik van cookies wanneer u de website voor het eerst bezoekt, wanneer een cookiebanner wordt weergegeven, of om deze instellingen op elk gewenst moment daarna te beheren door te klikken op de link Cookie-instellingen in de voettekst van de website. Deze cookie-instellingen geven u de mogelijkheid om uw toestemming voor elke categorie cookies te accepteren of te weigeren (met uitzondering van noodzakelijke cookies, die altijd actief zijn). 

Onze webservers kunnen passief gegevens verzamelen door middel van cookies en andere middelen via uw computer en internetverbinding, zoals het IP-adres van uw computer en/of internetprovider, de datum en het tijdstip waarop u toegang krijgt tot de website, het internetadres van websites vanwaar u verbinding maakt met onze website, de computertechnologie die u gebruikt en uw bewegingen en voorkeuren op onze website. We kunnen deze cookies ook gebruiken om informatie te verzamelen met betrekking tot toekomstige bezoeken aan de website (bijvoorbeeld om uw gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden), om u te herkennen als een eerdere bezoeker en om uw activiteiten op de website bij te houden.

Deze informatie wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar helpt ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website. Deze statistieken bevatten geen persoonlijke informatie en worden alleen gebruikt door onze technische ondersteuningsmedewerkers en marketingteams voor websiteadministratiedoeleinden. We behouden ons het recht voor om andere technologieën te gebruiken, zoals webbakens, web beacons en tools voor het verzamelen van navigatiegegevens. We kunnen gegevens die zijn verzameld via cookies en andere trackingtechnologieën combineren met persoonsgegevens, maar als we dat doen, behandelen we al deze gegevens als persoonsgegevens voor de doeleinden van dit Privacybeleid.

Door in te gaan op deze uitnodiging, aanvaardt u dat uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, praktijkadres) door Bausch & Lomb worden verzameld en gebruikt voor promotionele doeleinden. Deze gegevens worden gedurende 3 jaar bewaard. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u te allen tijde toegang krijgen tot uw gegevens, deze laten corrigeren, verzoeken om ze te verwijderen of uw recht uitoefenen om de verwerking van uw gegevens te beperken, via het volgende adres: DPO@bausch.com.

Producten van Bausch + Lomb zijn medisch hulpmiddelen 0050.